Všeobecné obchodní podmínky

 Čl. I

Základní ustanovení

    Obchodní společnost Sorger, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad, je zapsána v obchodním rejstříku Slovenské republiky Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka 26335 / P (dále jen "Provozovatel").
     Provozovatel nabízí neurčitému počtu subjektů, konečných uživatelů služeb (klient ), služby třetích osob, poskytovatelů služeb, na bázi zprostředkování či obchodního zastoupení a není v žádném právním vztahu s konečným uživatelem služeb (klientem). 

     Provozovatel prohlašuje že:

 • Celý obsah webových stránek provozovatele je zveřejněn v dobré víře v jeho pravdivost.
 • Neodpovídá za žádné škody, které si klient způsobí zadáním nesprávných identifikačních údajů při rezervaci (nesprávně data rezervace, typy a počty pokojů, počty osob, nesprávná e-mailová adresa, nesprávné telefonní číslo a pod.).
 • Neodpovídá za formální správnost a pravdivost údajů poskytovatelů služeb ani za žádné jiné údaje ubytovacích zařízení, reklamních partnerů a pod. jakož i za žádné škody, které klientovi těmito údaji budou způsobeny.
 • Neodpovídá za poskytnutí služeb a ani za poskytnuté ubytování a služby ve vybraném ubytovacím zařízení.

     Vymezení základních pojmů:

 • Kupón - je označen v nabídce na webu s názvem typ: kupón. Po zaplacení odbrží klient tiskopis v elektronické formě s názvem Kupón.
 • Pobyt - je označen v nabídce na webu s názvem typ: Pobyt. Po zaplacení odbrží klient tiskopis v elektronické formě s názvem Ubytovací poukaz - Voucher.
 • VOP - Všeobecné obchodní podmínky.

 

Čl. II

Zakoupení služby konečným uživatelem

1. Tyto podmínky zakoupení služby se týkají všech rezervací služeb uskutečněných on-line rezervačním systémem provozovatele prostřednictvím web stránek, které provozuje jakož i všech rezervací služeb uskutečněných v prostorách a provozech cestovní agentury Sorger, s.r.o. 

2. Všechny fyzické i právnické osoby - koneční uživatelé služeb - objednáním pobytu, nebo zakoupením jiného produktu (např. dárkový poukaz, kupón apod.) se podle bodu 1.Čl.II zavazují dodržovat tyto VOP rezervace, a řídit se jimi,  jako i zvláštní podmínky uvedené v rezervačním formuláři. Provozovatel neodpovídá za žádné škody, způsobené nedodržením VOP rezervace.

3. Zakoupení požadovaných služeb může klient realizovat následujícím způsobem:

 • Klient si z nabídky provozovatele vybere službu konkrétního poskytovatele služeb (ubytovací zařízení, dopravce, případně jiné), případně zakoupí kupón, dárkový poukaz nebo jiný produkt dle aktuální nabídky. Tuto službu si objedná postupem uvedeným na webové stránce. Osobní údaje a údaje z kreditní karty budou použity výhradně pro potřebu sjednání a poskytnutí služby požadované klientem a zabezpečení úhrady ceny, s čímž klient souhlasí. Klient si při zakoupení produktu zvolí způsob platby na webové stránce nebo v obchodním místě provozovatele. Klient se může dožadovat poskytnutí služeb pouze v případě, že ve smyslu dohodnutých podmínek řádně uhradil cenu za objednané služby, nebo její úhradu zajistil, a to podle konkrétní dohody buď provozovateli nebo přímo poskytovateli služeb, případně úhradami u obou subjektů, podle dohody uzavřené při objednání služby. V případě neuhrazení ceny za objednané služby, má provozovatel, případně poskytovatel služby, právo rezervaci služby stornovat, případně službu neposkytnout. Úhrada se považuje za zaplacenou dnem připsání finančních prostředků na účet provozovatele, případně na účet konečného poskytovatele služby, nebo platbou v hotovosti.
 • Poplatky za parkování, daň z ubytování resp. jiné služby, které nejsou předmětem rezervace, si klient platí sám na místě pobytu. Způsob úhrady jako i splatnost ceny za služby si klient zvolí při objednání služby z nabízených možností. Nabídka na webových stránkách provozovatele, jakož i v jeho kamenných prodejnách, je prezentací konečných poskytovatelů služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu nabídky a podmínek poskytnutí služeb, a to i po podané objednávce klienta, včetně zrušení nabídky, přičemž klient má právo změněnou nabídku odmítnout a v takovém případě nedojde k uzavření smlouvy mezi klientem a konečným poskytovatelem služeb.
 • Každý klient si může objednat libovolný počet Kupónů, pokud není v konkrétní nabídce uvedeno jinak. Kupón je možné využít pouze jednorázově, pokud poskytovatel neurčí jinak.

4. Cena služeb stanovena dohodou dvou stran, vychází z nabídky poskytovatelů služeb a je prezentována provozovatelem, a uzavírá se objednáním služby klientům. V případě, že poskytovatelé služeb poskytují slevy, má klient nárok jen na ty slevy, které jsou platné ke dni uzavření dohody o ceně. Při poskytnutí slevy na dítě je rozhodující věk dítěte k poslednímu dni využití služby.

5. Klient je povinen provozovateli poskytnout všechny údaje potřebné k vystavení poukazu na využití služby (voucheru, kupónu) a převzít veškeré doklady potřebné k čerpání objednaných služeb dle požadavku provozovatele. Pokud klient odmítne poskytnout potřebné údaje, bez nichž není možné službu pro klienta objednat, je provozovatel oprávněn objednávku klienta stornovat.

6. Voucher (kupón), který opravňuje klienta k nástupu na pobyt, bude klientovi doručen do 72 hodin od obdržení platby za celý pobyt a to na adresu jeho elektronické pošty, kterou uvedl při odeslání objednávky. V případě, že počátek pobytu je dříve než 72 hodin od zaplacení celé částky, bude klientovi voucher (kupón) zaslán ihned po obdržení potvrzení o jeho úhradě.

7.  V případě, že klient vystupuje při koupi kupónu v postavení osoby povinné k dani, t.j. obstarává kupón pro účely podnikání, nárok od poskytovatele na vystavení daňového dokladu. Klient povinnost oznámit tuto skutečnost poskytovateli ihned po zakoupení kupónu a to na e-mailovou adresu poskytovatele uvedenou v nabídce. V oznámení klient uvede své fakturační údaje (obchodní jméno, IČO, DIČ, DIČ místo podnikání), číslo kupónu a datum jeho úhrady. Poskytovatel nemá zákonnou povinnost vystavovat daňové doklady - ve smyslu zákona o DPH (222/2004 CFU) - fyzickým osobám nepodnikatelem.

8. Po uplynutí doby platnosti kupónu (pobytu nebo dárkového poukazu) ztrácí klient nárok na poskytnutí práva vyplývajícího z kupónu (pobytu nebo dárkového poukazu) bez nároku na vrácení zaplacené ceny.

 

Čl. III
Stornovací podmínky a reklamace služeb

1. Vzhledem k tomu, že klient má přímý vztah s poskytovatelem služeb, platí stornovací podmínky uvedené v podmínkách konkrétního poskytovatele služeb. Při každém poskytovateli služby je uveden název a adresa, na níž si klient tyto údaje může zjistit. V případě, že poskytovatel služeb nemá uvedené stornovací podmínky, provozovatel nepřebírá za tuto skutečnost žádnou odpovědnost. Stornování rezervace jakož i všechny reklamace si tak klient uplatňuje výhradně u konkrétního poskytovatele služeb, se kterým uzavřel smlouvu o poskytnutí služeb. Provozovatel neodpovídá za finanční, ani žádné jiné ztráty způsobené nedodržením storno podmínek a podmínek poskytnutí služeb konkrétního poskytovatele služeb bez ohledu na skutečnost, zda byly v nabídce poskytovatele služeb uvedené nebo ne.

2. Provozovatel neodpovídá za poskytnuté ubytování a služby v klientům vybraném zařízení.

3. Provozovatel neodpovídá ani za žádné finanční ani jiné ztráty způsobené nedodržením podmínek poskytnutí služeb deklarovaných na jeho stránkách nebo na stránkách poskytovatele služeb.

4. V případě, že při nabídce služeb je jako poskytovatel služeb uvedený provozovatel, je klient povinen reklamovat služby a pobyt u provozovatele a to při nástupu na pobyt, během jeho trvání nebo nebo nejpozději 6 měsíců od skončení trvání pobytu. Kontaktní údaje pro reklamace jsou uvedeny v e-mailové komunikaci a v ubytovacím poukazu, vouchery, které klient obdrží po celkové úhradě pobytu.

5. V případě, že klient ve stanovené lhůtě uvedené ve VOP, neobdrží kupón nebo kupón obsahuje podmínky jiné, než byly podmínky uvedené v nabídce, nebo kupón bude mít jiné nedostatky, klient to může reklamovat. Klient je povinen uplatnit reklamaci písemně e-mailem na adresu: info@domalenka.sk. Lhůta pro uplatnění reklamace je 48 hodin od doručení kupónu a pokud kupón nebude doručen do 48 hodin, tak do 3 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro doručení kupónu. Pokud si klient neuplatní reklamaci ve stanovené lhůtě a způsobem podle předchozích vět, jeho práva na uplatnění reklamace zanikají.

6. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci podle bodu 5. do 3 pracovních dnů od jejího doručení. V případě, že reklamace nebude ve stanovené lhůtě VOP vybavená, je klient oprávněn od koupě odstoupit.

7. V případě, že klient není spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím, nebo se klient obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a není spokojen se způsobem, jakým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má klient právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího doručení, má klient právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je "Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném na Ministerstvu hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Klient je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů.

8. Odstoupení od koupě, zrušení objednávky:

 • Klient je oprávněn odstoupit od koupě kupónu bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne doručení kupónu elektronickou formou, pokud kupón nebyl využit nebo nebyla objednaná služba u poskytovatele. Pokud si klient koupí kupón, na základě kterého mu má být poskytnuto plnění, které se má uskutečnit před uplynutím doby na odstoupení podle první věty tohoto ustanovení, je klient oprávněn odstoupit od koupě kupónu bez uvedení důvodu jen do momentu počátku plnění, např. do začátku pobytu. Odstoupení od koupě ve smyslu první věty je možné uplatnit písemně mailem z e-mailové adresy, ze které byl kupón objednané, na e-mailovou adresu provozovatele info@domalenka.sk. Ve zprávě musí být identifikována nabídka a počet kuponů, od koupě kterých chce klient odstoupit. Klientovi bude zaplacená částka vrácena zpět na účet, ze kterého byla platba evidována. Pokud již byl kupón rezervován a objednaná služba u poskytovatele, provozovatel není povinen přistoupit k odstoupení od koupě, k zrušení objednávky nebo koupě kupónu a klient je povinen řešit tuto věc s poskytovatelem služby.
 • V případě, že klient neuhradí cenu za kupón ve lhůtě podle VOP, objednávka a právo na koupi kupónu zanikají.
 • Provozovatel má právo stáhnout nabídku z web stránky, pokud zjistí, že informace nebo údaj uvedený v nabídce je nesprávný, neúplný nebo má nabídka jinou chybu. Jestliže byla mezitím provedena koupě kupónů ve vztahu k takové nabídce, ty se ruší, přičemž klient bere na vědomí a souhlasí, že cenu za kupón ním uhrazenou mu vrátí buď poskytovatel, přičemž toto plnění je povinen klient od poskytovatele přijmout nebo provozovatel. Klient je oprávněn vrácení ceny za kupón vymáhat vždy jen od poskytovatele. Cena za kupón bude klientovi vrácena do 14 dní od stažení nabídky ze stránky provozovatele, a to na účet klienta, ze kterého provedl předmětnou úhradu.

10. Pro zrušení objednaných služeb ze strany odběratele v případě, že poskytovatel služeb je cestovní agentura Sorger, s.r.o. platí pro odběratele následující stornovací podmínky:

 • Storno podmínky si určuje hotel, ne my. Vždy se snažíme vyřešit to tak, aby storno účtovány nebylo. V krajním případě přesunout si termín pobytu. Záleží to však od hotelu.
 • a) 15 % z ceny objednaných a závazně potvrzených služeb více než 41 dní před nástupem klienty odběratele na pobyt (minimálně je to 20 € - manipulační poplatek).
 • b) 30 % z ceny objednaných a závazně potvrzených služeb 40 až 30 dní před nástupem klienty odběratele na pobyt.
 • c) 50 % z ceny objednaných a závazně potvrzených služeb 29 až 21 dní před nástupem klienty odběratele na pobyt.
 • d) 80 % z ceny objednaných a závazně potvrzených služeb 20 až 14 dní před nástupem klienty odběratele na pobyt.
 • e) 90 % z ceny objednaných a závazně potvrzených služeb 13 až 7 dní před nástupem klienty odběratele na pobyt.
 • f) 100 % z ceny objednaných a závazně potvrzených služeb 6 a méně dní před nástupem klienty odběratele na pobyt.

Přeplatek - uhrazena částka krácená o stornovací poplatek - bude klientovi vrácena bankovním převodem, resp. poštovní poukázkou. Veškeré poplatky spojené s převodem při vrácení platby klientovi platí klient, jako například bankovní poplatky, či kuzový rozdíl.

10. Zrušení a přesun rezervace v případě rezervace přes SLOVENSKÉ LÁZNĚ PIEŠŤANY, as, Winterova 29, 921 29 Pieštany, Slovenská republika.

SLKP, a.s. akceptuje přesun potvrzených rezervací jen 1-krát. Bezplatný přesun rezervace je možné udělat maximálně 21 dní před původním datem příjezdu hosta. Cena pobytu bude změněna dle platného ceníku kromě potvrzených rezervací hlavní a střední sezóny. SLKP, a.s. nevrací žádný finanční rozdíl a vyhrazuje si právo účtovat servisní poplatek ve výši 65 € za každý další přesun potvrzené rezervace. Změna rezervace musí být provedena nejpozději do 7 dnů před původně objednaným a zarezervovaném dnem příjezdu. V opačném případě si SLKP, a.s. vyhrazují účtovat stornovací poplatek dle aktuálních stornovacích podmínek, které obdrží klient v příloze mailu při potvrzení objednávky. Případně dle článku Čl. III a bodu 9 těchto podmínek.

11. Zrušení a přesun rezervace v případě rezervace přes Hotel Ski & Wellness Residence Družba **** Jasná, Chalets Záhradky Jasná, Grandhotel Praha **** Tatranská Lomnica, Grandhotel **** Starý Smokovec, Hotel FIS *** a Bungalovy FIS Economy Štrbské Pleso, Hotel Tri Studničky **** Demänovská dolina, Hotel Grand Jasná ****, Hotel Srdiečko *** Jasná Chopok, Hotel Rotunda jasná Chopok, Holiday Village Tatralandia Liptovský Mikuláš, Hotel Bešeňová ***, Hotel Pošta **** Jasná, Galeria Thermal **** Bešeňová, Chalets Jasná Collection ****, Hotel Sojka Malatíny, obdrží klient v příloze mailu při potvrzení objednávky. V případě změny termínu pobytu, bude cena pobytu změněna dle platného ceníku. Pokud je cena v náhradním termínu vyšší, než byla původní cena pobytu, bude Vám doúčtován rozdíl v ceně. Pokud bude cena v náhradním termínu nižší než původní cena pobytu, rozdíl v ceně se klientovi nevrací.
Případně dle článku Čl. III a bodu 9 těchto podmínek.

12. V případě stornování dárkového poukazu (kupónu) nebo dárkového pobytu, který nemá závazně potvrzený termín nástupu a odchodu ze strany klienta se účtuje stornopoplatek 15 % z celkové ceny zaplaceného dárkového pobytu nebo poukazu (kupónu). Dárkový poukaz (kupón) nebo dárkový pobyt, nelze zrušit ze strany obdarovaného, ale je možné ho zrušit pouze ze strany objednatele.

Čl. IV

Podmínky poskytnutí služby

Konečný uživatel služeb, klient, je povinen dodržovat všeobecné závazné podmínky konkrétního ubytovacího zařízení, případně podmínky poskytnutí služby, jakož i obecné morální pravidla tak zákony platné na území příslušného státu. Ubytovací zřízení může ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo dohodnuto. Toto náhradní ubytování bude poskytnuto pouze na základě dohody mezi ubytovacím zařízením a klientem.

Ubytovaný klient odpovídá za škody, které způsobí ubytovacímu zařízení a její náhrada se řeší mezi poškozeným na základě dohody mezi ubytovacím zařízením a klientem a naopak.

 

Čl. V.

Slevy

1. Při opakovaném nákupu pobytu na www.domalenka.cz může klient dostat věrnostní slevu maximálně do výše 5% a to pouze z ceny základního lůžka dospělé osoby a z cen příplatků. Sleva platí pouze pro vybrané pobyty, jejichž seznam se aktuálně mění. Potvrzení výše slevy z pobytu zašle provozovatel na vyžádání klientovi na jeho emailovou adresu. Provozovatel si vyhrazuje neposkytnout slevu už z některých zlevněných pobytů.

2. Pokud klient opakovaně nakupoval na www.domalenka.cz, uhradil celou částku pobytu a nebyla mu odečtena sleva, kterou provozovatel klientovi uznal, provozovatel zpětně částku klientovi nevrací. Slevu z pobytu si lze uplatnit pouze před celkovou úhradou pobytu. Po celkové úhradě je možné se dohodnout s provozovatelem, že sleva bude uplatněna při dalším nákupu.

3. Slevu nelze dostat při využití Dárkového poukazu

 

Čl. VI

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 25.05.2018, nahrazují původní podmínky ze dne 01.01.2015 a vztahují se na všechny produkty nabízené provozovatelem.

2. Klient vyslovuje s těmito podmínkami souhlas objednáním služeb.

3. Jakékoliv změny mohou být dohodnuté pouze v písemné formě.

4. Kliknutím na tento link se dozvíte, jak zpracováváme vaše Osobní údaje.

5. Provozovatel prohlašuje, že není pojištěn proti úpadku, jelikož zprostředkováním prodeje jednotlivých služeb mu taková povinnost nevzniká.

6. V případě, že při nabídce služeb je jako poskytovatel služeb uvedená cestovní agentura Sorger, s.r.o., bude plnit všechny povinnosti poskytovatele služeb podle těchto podmínek.