Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je společnost Sorger, s.r.o., IČ: 46753958, se sídlem Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • adresa: Sorger, s.r.o., Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad,
  • e-mail: info@domalenka.sk,
  • telefon: 00421 (0) 2 21 02 57 57.
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jednoho či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenskou identitu této fyzické osoby.
 4. Správce jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Odpovědnou osobu lze kontaktovat e-mailem: gdpr@domalenka.sk.

 II.
Které Vaše osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 1. Jméno a příjmení, pohlaví, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 2. Uživatelské jméno a heslo.
 3. Vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve Vašem účtu, zejména uložena adresa, nastavení sms a newsletterů.
 4. Údaje o Vašich objednávkách, zejména údaje o službách, které si u nás objednáváte.
 5. Údaje z Vašeho hodnocení námi nabízených služeb, kterými se rozumí informace, které uvedete v recenzi hotelu na našem webu a Vaše fotografie, které k recenzi připojíte.
 6. Údaje o Vašem chování na webu, které pobyty a hotely si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu, posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa az ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a podobných technologií pro identifikaci zařízení.
 7. Údaje související s využitím call centra, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem. Pro tento účel údaje uchováváme po dobu nejvýše 1 měsíce.
 8. Pokud si u nás objednáte pojištění, budeme jako provozovatel za účelem vyřízení Vaší objednávky také zpracovávat Vaše identifikační údaje a údaje o Vaší objednávce. Jako zprostředkovatel můžeme pro pojišťovnu získávat Vaše rodné číslo. Tyto údaje předáváme pojišťovně UNIQA pojišťovna, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, sms a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, sms a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či její ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a na které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
 

 1. Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.
 2. Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí všech nebo jen některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.
 3. Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od následujících společností:
  Facebook
  Google
  Sklik.cz
  Onesignal.com
 4. Pokud podáte námitku proti zpracování technických cookies potřebných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

VI.
Newsletter

 1. E-maily s akciovými pobyty a články Vám zasíláme pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
 2. Pokud ještě zákazníkem nejste, zasíláme Vám je pouze na základě Vašeho souhlasu.
 3. Odběr e-mailů můžete kdykoliv ukončit stlačením odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu nebo nám to oznamte odpovědí na e-mail, který jsme Vám zaslali.

VII.
SMS

 1. SMS s akčními pobyty, akcemi, slevami a důležitými informacemi Vám zasíláme, pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
 2. Pokud ještě zákazníkem nejste, zasíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu.
 3. Odběr SMS můžete kdykoli ukončit zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním SMS oznámení na e-mailovou adresu: info@domalenka.sk.

VIII.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / provádění plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování www stránky a další služby v souvislosti s provozováním www stránky,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Celé zpracování osobních údajů bude prováděné na území EU.

IX.
Vaše práva

Díky právu na přístup k informacím nás můžete kdykoliv vyzvat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, případně nás vyzvat o vymazání Vašich osobních údajů a a my tak učiníme ve lhůtě maximálně 30 dní. V některých případech jsme omezení zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy vymažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
  • právo namítat proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 X.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 XI.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte vyplněním internetového formuláře na odesílání novinek a newsletterů, potvrzujete také, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.