Návštevní řád národního parku Malá Fatra

Podmínky kulturně-výchovného využívání národního parku a jeho ochranného pásma
(1) Základní práva a povinnosti návštěvníků stanoví zákon a zvláštní predpisy.2)
(2) Území národního parku a jeho ochranného pásma je přístupné návštěvníkům za účelem kulturně-výchovného využívání, zejména však za účelem poznávání přírody a výchovy k její ochraně.
(3) Návštěvníci při pohybu po území národního parku a jeho ochranného pásma jsou povinni chovat se tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození neživých částí přírody, poškození nebo úhynu rostlin a živočichů, nebo poškození a ničení jejich životního prostředí, včetně jeho znečišťování odpadky a rušení klidu a ticha, zejména používáním zařízení způsobujících světelné a hlukové efekty mimo uzavřených staveb a vyhrazených míst uvedených v příloze č. 3. Na území národního parku není povoleno přemisťovat přírodniny, zejména skály.
(4) Návštěvníci se mohou pohybovat:
a) pěšky na území národního parku po turistických chodnících a naučných chodnících, jakož i místech vyhrazených na pohyb návštěvníků mimo vyznačených turistických a naučných stezek uvedených v příloze č. 3 v období od 16. dubna do 31. října (letní období) pouze v době od 6:00 hod. do 21:00 hod. av období od 1. listopadu do 15. dubna (zimní období) pouze v době od 7:00 hod. do 18:00 hod .; časové omezení se nevztahuje na místa vyhrazená při stávajících stavbách uvedené v příloze č. 3 části A, v bodech 3 až 6 a 9 až 12,
b) kolem na území národního parku a jeho ochranného pásma jen po pozemních komunikacích v souladu se zákonem, cyklostezkách a vyhrazených účelových komunikacích uvedených v příloze č. 2,
c) motorovým vozidlem, motorovou čtyřkolkou, motorovou tříkolkou a sněžným skútrem (dále jen "motorové vozidlo") na území národního parku a jeho ochranného pásma jen po pozemních komunikacích v souladu se zákonem a zvláštními předpisy, 3) a vyhrazených účelových komunikacích a trasách uvedených v příloze č. 2, pokud pohyb po nich není zakázán nebo omezen.
(5) Na území národního parku mohou návštěvníci vodit psa pouze na vodítku.
(6) Pro účely kulturně-výchovného využívání národního parku a jeho ochranného pásma se vyhrazují místa na provádění sportovních a rekreačních aktivit, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3.

Seznam míst vyhrazených pro provádění sportovních a rekreačních aktivit na území národního parku a jeho ochranného pásma

A. Místa vyhrazené na pohyb mimo vyznačených turistických a naučných stezek na území národního parku

1. Sedlo Medzirozsutce - do vzdálenosti 50 metrů od červeně značené trasy turistického chodníku na jih (směrem k osadě Bílá).
2. Medziholie - luční porost do vzdálenosti 50 metrů od ukazatele směru (mimo území Národní přírodní rezervace Rozsutec).
3. Prostor při Chatě pod Chlebom do vzdálenosti 50 metrů od objektu (mimo území Národní přírodní rezervace Chleb).
4. Chata pod Suchým - do vzdálenosti 100 metrů od objektu.
5. Chata na Grúni - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa.
6. Chata na Kľačianska Maguře - prostor do vzdálenosti 100 metrů od objektu.
7. Vrátna dolina (údolní část podél Stefanovski potoka a podél Vrátňanky včetně bočního přítoku od sedla Príslop) - prostor ohraničený okrajem lesních porostů pod dolní hranicí lesa.
8. Malá Lučivná - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesních porostů.
9. Chata pod vodopádem (Šútovská dolina) - prostor do vzdálenosti 20 metrů od objektu.
10. Hradská dolina - prostor do vzdálenosti 30 metrů od rekreační chaty.
11. Lokalita Jarolím, k.ú. Sučany - prostor uvnitř zastavěného území chatové osady a do vzdálenosti 100 metrů od krajní chaty.
12. Jánošíkovo, k.ú. Lipovec - prostor uvnitř chatové osady a do 100 metrů od krajní chaty (mimo území Národní přírodní rezervace Křivé).
13. Vyústění Istebnianskej doliny - prostor do vzdálenosti 100 metrů od hranice národního parku mimo lesních porostů.
14. Spojnice Oštiepková mulda - tzv. turistická sjezdovka - výlučně v zimním období je možné pohybovat se v úzkém koridoru o šířce max. 3m (jedna lyžařská stopa) vyznačeném zimním tyčovým značením od dolní stanice vleku v Oštiepková muldě západním směrem přes lesní porost Národní přírodní rezervace Chleb av místě, kde lanová dráha Vrátna - Snilovské sedlo vchází do lesního porostu Národní přírodní rezervace Chleb se napojit na zeleno značený turistický chodník; vyhrazené místo je vyznačené na mapě uvedené v příloze č. 4.
15. Snilovské sedlo - výlučně v zimním období je možné pohybovat se po tzv. sjezdové trati č. 1, která vede od vrcholové stanice lanové dráhy až k jejímu údolní stanici, nad horní hranicí lesa o šířce 40 m, v pásmu lesa vede v průseku pro lanovku o šířce max. 28 metrů (Nelesná plocha č. 227, LHC Varín 1996-2005); vyhrazené místo je vyznačené na mapě uvedené v příloze č. 4.
16. Snilovské sedlo - výlučně v zimním období je možné pohybovat se v prostoru mezi lyžařským vlekem v Oštiepková muldě směrem k lanové dráze Vrátna - Snilovské sedlo (na západ od lyžařského vleku) po hranici 100 metrů od lanové dráhy na západ. Severní hranici tvoří okraj lesního porostu (hranice Národní přírodní rezervace Chleb), jižní hranice je vymezena spojnicí mezi horní stanicí lanové dráhy a horní stanicí lyžařského vleku v Oštiepková muldě. Vymezený prostor je částí Nelesná plochy č. 229 (LHC Varín 1996-2005), mimo území Národní přírodní rezervace Chleb. Vyhrazené místo je vyznačené na mapě uvedené v příloze č. 5.

B. Místa vyhrazené pro sjezdové lyžování a snowboarding na území národního parku

1. Vrátna dolina - sjezdové tratě příslušející k vlekům na lokalitách:
a) Pavlovy louky - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa po obou stranách lyžařského vleku; vyhrazené místo je vyznačené na mapě uvedené v příloze č. 6,
b) cizinka - prostor po obou stranách lyžařského vleku (od silnice vedoucí k Chatě Sokolí po okraj lesa na opačné straně louky); vyhrazené místo je vyznačené na mapě uvedené v příloze č. 7,
c) Príslop - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa, přes které vede lyžařský vlek; vyhrazené místo je vyznačené na mapě uvedené v příloze č. 8,
d) Paseky - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa, přes které vede sedačková lanovka a tři lyžařské vleky; vyhrazené místo je vyznačené na mapě uvedené v příloze č. 9,
e) Poludňový Grúň - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa, na kterém je umístěno 6 lyžařských vleků; vyhrazené místo je vyznačené na mapě uvedené v příloze č. 10,
f) Oštiepková mulda - v terénu vyznačená sjezdová trať příslušející k lyžařskému vleku o délce 700 ma šířce 50m na západ od trasy lyžařského vleku; vyhrazené místo je vyznačené na mapě uvedené v příloze č. 4,
g) Snilovské sedlo (tzv. Dětská sjezdovka) - v terénu vyznačená sjezdová trať příslušející k lyžařskému vleku u horní stanice lanové dráhy Vrátna - Snilovské sedlo, rovnoběžný s lanovou dráhou o délce 320m a šířce 40m na východ od trasy lyžařského vleku; vyhrazené místo je vyznačené na mapě uvedené v příloze č. 4.
2. Malá Lučivná - sjezdové tratě příslušející k:
a) sedačkové lanovce - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa,
b) lyžařskému vleku v údolní části Malé Lučivné - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa,
c) lyžařským vlekem na lokalitě Magurka - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa.
3. Kľačianska Magura - sjezdové tratě příslušející k lyžařským vlekem:
a) pod Chatou na Kľačianska Maguře - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa,
b) vedle Chaty na Kľačianska Maguře - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa,
c) v lokalitě "Dlouhá louka" (dva vleky) - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa.
d) Chata pod Suchým
- sjezdová trať příslušející k lyžařskému vleku u chaty - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa (pouze na jedné straně vleku).
5. Chata pod Chlebom
- sjezdová trať příslušející k lyžařskému vleku u chaty - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa.
Výkon sportovních aktivit (lyžování, snowboarding) na uvedených lyžařských tratích je možný v době od 7.00 hod. do 17.00 hod., v lokalitách Paseky, cizinka a Louka pod Hotelem Boboty od 7.00 hod. do 22.00 hod.

C. Běžecké lyžování na území národního parku

1. Štefanová - Starý Dvůr (po trase chodníku určeného pro pěší návštěvníky)
2. prostor ohraničený dolní hranicí lesa od soutěsky po Starý Dvůr
3. Poludňový Grúň - trvalé travní porosty ohraničené okrajem lesa
4. pro veřejnost zpřístupněné turistické chodníky

D. Zakládání ohně na území národního parku

Za hranicemi zastavěného území obcí je možné zakládat oheň u stávajících stavbách do vzdálenosti 10 metrů od objektu na vyhrazených ohništích.

E. Splavování vodních toků na území národního parku

Řeka Váh v úseku Lipovec - Strečno.
Během splavování lze vystoupit na břeh pouze v lokalitě Balcierová - pltisko.

F. Horolezectví a skalolezectví na území národního parku

1. Obšívanka - lokality: Velká Sokolia věž, Malá Sokolia věž - kromě období od 1.března do dne 15. června
2. Soutěsky - lokalita: Mnich - kromě období od 1. března do 15. června
3. Dolní Diery - lokalita: Dýmky
4. Bělský skály - lokalita ve vyústění Bělský doliny
5. dolina Bystrička (bývalý lom)

G. Parkování na území národního parku

1. Vrátna dolina - závěr (100Sk)
2. Starý Dvůr (90 cz )
3. Štefanová (80 cs)
4. Hotel Boboty (40 cs)
5. lokalita Tiesňavy (10 cs)
6. Nový Dvůr - údolní stanice sedačkové lanovky (85 cs)
7. Malá Lučivná (100 cs)
8. Parkoviště u stávajících objektech v rámci schválených parkovacích ploch určených pro ubytované hosty.
Parkování na uvedených místech je možné výlučně na vyhrazených asfaltových plochách.

H. Místa vyhrazené na výkon veřejných sportovních a turistických akcí

I. Území národního parku
1. Trasy turistických chodníků - výlučně v rámci jednodenních turistických akcí (výstupy, přechody hřebenem apod.) S účastí do 100 osob bez možnosti volného přenocování v terénu.
2. Lokalita Starý Dvůr včetně lyžařských tratí Paseky, Príslop, cizinka, Pavlovy louky, Poludňový Grúň, louka pod Hotelem Boboty; organizátor ohlásí akci na Správu Národního parku Malá Fatra 10 dní před jeho uskutečněním.
II. Území ochranného pásma národního parku
1. sportovní hřiště a areály určené ke sportovní činnosti
2. autokemping a veřejné tábořiště Trusalová
3. autokemping Varín
4. veřejné tábořiště Nižné Kamence
5. amfiteátr Terchová
6. rekreační zařízení Marias

I. Místa vyhrazené na bivakování na území národního parku

1. prostor při Chatě pod Chlebom do vzdálenosti 100 metrů od objektu (mimo území Národní přírodní rezervace Chleb)
2. prostor při Chatě pod Suchým do vzdálenosti 100 metrů od objektu
3. prostor při Chatě na Grúni do vzdálenosti 100 metrů od objektu
4. prostor při Chatě na Kľačianska Maguře do vzdálenosti 100 metrů od objektu

J. Místa vyhrazené k používání zařízení způsobujících hlukové efekty

I. Území národního parku
1. lokality Paseky, cizinka / lyžařské sjezdovky / v době od 7.00 hod. do 22.00 hod.
2. lokalita Malá Lučivná, včetně lokality Magurka v době od 9.00 hod. do 17:00 hod.
V lokalitách podle bodu 1 a 2 je možné takové zařízení používat pouze na vydávání pokynů a pokynů bez možnosti reprodukovat hudbu.
3. zastavěné území osad Štefanová a Bílá
II. Území ochranného pásma národního parku
1. sportovní hřiště a areály určené ke sportovní činnosti
2. autokemping a veřejné tábořiště Trusalová
3. autokemping Varín
4. veřejné tábořiště Nižné Kamence
5. amfiteátr Terchová
6. rekreační zařízení Marias
7. zastavěné území obcí

K. Místa vyhrazené k používání zařízení způsobujících světelné efekty

(ohňostroje, laserové zařízení)
území ochranného pásma národního parku
- zastavěné území obcí