Všeobecný štatút súťaže

Štatút reklamnej a propagačnej súťaže organizátora Sorger, s.r.o.

Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“)

1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

a. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže je Sorger, s.r.o.. Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad, IČO: 46753958, DIČ: 2023555281, IČ DPH: SK2023555281, OS Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 26335/P.

2. Zapojenie sa do súťaže, osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

a. Zapojiť sa do súťaže je možné pre všetkých, ktorí si rezervujú pobyt cez www.domalenka.sk alebo zájazd cez dovolenka.domalenka.sk (e-mailom, telefonicky, osobne v priestoroch prevádzky Sorger, s.r.o. v Poprade ), a uhradia pobyt alebo zájazd spoločnosti Sorger, s.r.o., alebo priamo v ubytovacom alebo kúpeľnom zariadení, alebo v prípade zájazdu do zahraničia priamo usporiadajúcej CK.
b. Ak je uvedené v podmienkach súťaže alebo v príspevku na sociálnych sieťach, že sa súťaže môže zúžastniť ktokoľvek, tak odseky a. a c. tohto bodu neplatia a do súťaže sa môže registrovať ktokoľvek, aj keď si žiadny pobyt cez našu spoločnosť nezaplatil. 
c. Podmienkou pre získanie výhry je potvrdenie rezervácie alebo zájazdu zo strany Sorger, s.r.o., a platný a potvrdený e-mailový kontakt výhercu v našej databáze.
d. Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Všetci, ktorí splnia tieto podmienky budú automaticky zaradení do losovania. Losovať sa bude 1 výherca ( X výhercov).

3. Vyhlásenie víťazov a výhry

a. Zo súťažiacich, ktorí spĺňajú bod 2 písm. b), bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získa 1 ks pobyt podľa oznámenia v podmienkach konkrétnej súťaže v newsletteri, na www.domalenka.sk, alebo stránke https://www.facebook.com/domalenka alebo iných sociálnych sieťach, ktoré spadajú pod spoločnosť Sorger s.r.o. alebo značku Domalenka. Termín čerpania pobytu výhradne potvrdzuje recepcia ubytovacieho zariadenia, podľa dostupných kapacít.
b. Výherca bude kontaktovaný na e-mail, ktorý zadal vo formulári, prípadne telefonicky alebo súkromnou správou cez sociálnu sieť.
c. Meno výhercu bude oznámené v niektorom z našich videí, e-mailových newsletterov, stránke  https://www.facebook.com/domalenka alebo na www.domalenka.sk alebo iných sociálnych sieťach, prípadne ich kombináciou. 
d. Taktiež sa výherca bude kontaktovať písomne (SMS a/alebo e-mailom, prípadne súkromnou správou cez sociálnu sieť), na ktorú je výherca povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.
e. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ‘ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.
f. Termín vyhlásenie výhercu súťaže bude uvedený v podmienkach konkrétnej súťaže, ktoré budú uvedené vo videu, v newsletteri, na www.domalenka.sk, alebo stránke https://www.facebook.com/domalenka alebo iných sociálnych sieťach. 

4. Strata nároku na výhru

Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

a. Účastník súťaže súhlasí so všetkými pravidlami a podmienkami. Zároveň vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa týchto podmienok: Kliknutím na tento link sa dozviete, ako spracovávame vaše Osobné údaje
Účastník súťaže dáva týmto v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre v niektorom z videí od Domalenka, e-mailových newsletterov, stránke https://www.facebook.com/domalenka, ostatných sociálnych sieťach alebo na www.domalenka.sk, prípadne ich kombináciou.

b. Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu so Sorger, s.r.o.. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Vyhlasovateľovi súťaže.

6. Ostatné podmienky

a. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
b. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z hry falošné e-maily a účty na sociálnych sieťach, a e-maily a účty na sociálnych sieťach, založené len za účelom tejto hry.
c. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
d. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
e. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.
f. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátene ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. Prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.
g. Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať, ani alternatívne plniť v peniazoch.

V Poprade, 01.08.2020                   Spoločnosť Sorger, s.r.o..