Rekreačné poukazy na pobyty a dovolenky na Slovensku

autor: Margaréta Koklesová, 24.10.2018

VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ O REKREAČNÝCH POUKAZOCH

Pravdepodobne ste už počuli o rekreačných poukazoch, vďaka ktorým môžu slovenskí zamestnanci chodiť na dovolenky – s finančnou podporou svojho zamestnávateľa. Novela, ktorá dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu a bude účinná od 1. januára 2019 si kladie za cieľ rozvoj turistického ruchu. Čo to ale konkrétne bude znamenať? Na tému sme sa pozreli z oboch strán – z pohľadu zamestnanca aj zamestnávateľa.

rodina s deťmi v aquaparku

SOM ZAMESTNANEC, AKO SA MA REKREAČNÉ POUKAZY TÝKAJÚ?

Kedy mám nárok na rekreačný poukaz?

Aby ste mohli mať nárok na rekreačné poukazy, musíte vo firme pracovať viac ako 24 mesiacov a POZOR, musíte mať pracovnú zmluvu. Dohodárov sa táto výhoda netýka. Musíte tiež pracovať vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov. V menších firmách je na rozhodnutí zamestnávateľa, či vám časť dovolenky bude preplácať.

Ale ja som štátny zamestnanec, platí na to aj pre mňa?

Príspevok na rekreáciu sa bude vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tiež na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.

Koľko mi zamestnávateľ preplatí?

Zamestnávateľ vám musí preplatiť 55% nákladov. Zvyšných 45% si hradíte sami. Maximálna hodnota rekreácie je však 500 € za rok. To znamená, že zamestnávateľ je povinný uhradiť vám príspevok do výšky 275€.

Ako musí vyzerať správna dovolenka, t.j. taká, ktorej časť má zamestnávateľ povinnosť preplatiť?

Dovolenka musí byť na území Slovenska a ubytovať sa musíte na minimálne 2 noci.

A čo moja rodina? Nepôjdem predsa na dovolenku sám.

V prípade, že na dovolenku zoberiete aj svoju manželku/manžela a deti, zamestnávateľ je povinný preplatiť 55% (alebo 275 €) výdavkov na dovolenku za všetkých členov rodiny (teda nie iba za vás, ako zamestnanca). Ak teda zoberiete na dovolenku manžela/manželku a deti, zamestnávateľ hradí časť dovolenky aj im. Dajte si ale pozor, naopak to nefunguje! Ak berie na dovolenku dieťa svojich rodičov, náklady spojené s rekreáciou rodičov už zamestnávateľ neprepláca.

lyžiari na sedačke
zdroj fotografie: pixabay.com

Ako sa dostanem k peniažkom na rekreáciu?

Zamestnávateľ vám pomernú časť (55% alebo maximálne 275 €) poskytne buď priamou úhradou peňažnými prostriedkami po predložení príslušných dokladov alebo prostredníctvom rekreačného poukazu. Ten by mal mať podobu elektronickej platobnej karty a mal by fungovať podobne ako stravovacia karta.

Čo ešte musím vedieť?

Príspevok na rekreáciu je pre zamestnanca oslobodený od dane (neplatíte zaň ani sociálne a zdravotné odvody).

A ČO REKREAČNÉ POUKAZY ZNAMENAJÚ PRE ZAMESTNÁVATEĽOV?

Do Zákonníka práce sa pridáva nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Tento model podpory by mohol rozhýbať domáci turizmus a zatraktívniť dovolenkovanie na Slovensku.

Koho sa to týka?

Rekreačné poukazy musia svojim zamestnancom povinne preplácať spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako 49 ľudí. Menšie firmy môžu svojich zamestnancov podporovať na dobrovoľnej báze. Pracovný pomer zamestnanca musí byť dlhší ako 24 mesiacov, zamestnanec nesmie byť dohodár.

Základné pravidlá

  • Zamestnanec môže za jeden kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu iba jedného zamestnávateľa.
  • Zamestnanca, ktorý o príspevok nepožiada nemôžete znevýhodniť oproti zamestnancom, ktorý o príspevok požiadajú.
  • Príspevok bude oslobodený od daní.
  • Na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá sa začala v jednom roku a pokračuje aj v nasledujúcom, bude považovať za príspevok za rok, v ktorom sa rekreácia začala.

Ako príspevok poskytovať?

Príspevok na rekreáciu môžete poskytnúť prostredníctvom rekreačného poukazu podľa osobitého predpisu, za ktorého sprostredkovanie je výška poplatku maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu ale priamym poukázaním peňažných prostriedkov na účet zamestnanca.

Čo všetko môžete/musíte preplácať:

  • Ubytovanie na Slovensku najmenej na dve noci.
  • Pobytové balíčky obsahujúce ubytovanie najmenej na dve noci, stravovacie a iné služby súvisiace s dovolenkovým a rekreačným pobytom na území Slovenskej republiky.
  • Oprávnenými výdavkami sú aj výdavky na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

rodina v bazéne

Čo požadovať od zamestnanca?

Zamestnanec musí zamestnávateľovi doložiť oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou MUSÍ BYŤ označenie zamestnanca alebo prostredníctvom rekreačného poukazu, ktorý slúži výlučne na úhradu výdavkov uvedených v predchádzajúcom bode. Zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu po predložení dokladov v najbližšom výplatnom termíne, ak sa nedohodnú inak. Rekreačný poukaz musí byť vyúčtovaný najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka.

Aké sú najčastejšie vytýkané nedostatky novely?

Jednou z vytýkaných nevýhod návrh je fakt, že samotná prevádzka rekreačných poukazov je administratívne náročná a pritom ľahko zneužiteľná. Nie každý zamestnanec bude mať záujem o rekreáciu, no každý si rád prilepší o skoro 300 €. Vzniká tým riziko vytvorenia dopytu po tvorbe fiktívnych dokladov, ktorými by zamestnanci preukazovali rekreačný pobyt.

Toto nariadenie môže necitlivo zasiahnuť do už existujúcich sociálnych programov firiem. Mnohé spoločnosti už v tejto chvíli ponúkajú zamestnancom benefity nad rámec zákona. Ich obmedzovanie nariadeniami môže zamestnanecké benefity značne znevýhodniť.

Chcete sa dozvedieť viac?

Pozrite si články s touto témou na:
https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3871/category/pripravovane-zmeny-v-legislative/article/rekreacne-poukazy-navrh.xhtml
https://ekonomika.sme.sk/c/20957008/kiska-vratil-dankove-rekreacne-poukazy-spat-do-parlamentu.html
https://www.etrend.sk/ekonomika/prezident-vratil-dankove-rekreacne-poukazy-parlamentu.html
https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3924/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/rekreacne-poukazy-zamestnancov-2019.xhtml