Všeobecné podmienky pre registráciu ubytovacieho zariadenia

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné podmienky pre registráciu ubytovacieho zariadenia a používanie portálu www.sorger.sk spoločnosti Sorger s.r.o.

 

www.sorger.sk (ďalej len portál) je verejný internetový portál poskytujúci katalóg priamych kontaktov ako aj ďalších informácii o ubytovacích zariadeniach na Slovensku. Používatelia (ďalej len klienti) portálu využívajúci jeho služby súhlasia s jeho pravidlami a dodržiavaním podmienok. Spoločnosť Sorger s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, podľa vlastného uváženia a potrieb, tieto pravidlá a podmienky zmeniť. V prípade akéhokoľvek porušenia podmienok zo strany používateľa portálu si spoločnosť Sorger s.r.o. vyhradzuje právo požadovať všetky zo zákona dostupné opravné prostriedky a náhrady.

 

Registrácia ubytovacieho zariadenia

Majiteľ/prevádzkovateľ zaregistruje svoje ubytovacie zariadenie na portáli prostredníctvom registračného formulára. Administrátor portálu si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť údaje v prezentácii o ubytovacom zariadení a to za účelom spresnenia a zjednotenia prezentácie. Klienti portálu zodpovedajú za pravdivosť údajov, ktoré uvedú v prezentácii o svojom ubytovacom zariadení t.j. za všetky informácie, fotografie a videá a zároveň sa zaväzujú nepoužiť materiály, ktoré porušujú autorské práva tretiehosubjektu. Klient môže kedykoľvek bezplatne zmeniť údaje o svojom ubytovacom zariadení. Tieto zmeny sa prejavia v prezentácii zariadenia až po schválení administrátorom portálu. Záujemca o registráciu ubytovacieho zariadenia súhlasí s dostavaním informačných e-mailov, týkajúcich sa jeho registrácie na portáli, na emailovú adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári.

 

 

Platobné podmienky

Ubytovacie zariadenie bude uverejnené v katalógu na reklamnom portáli www.sorge.sk po dobu ?? (rozmedzie, budú nejaké možnosti dĺžky prezentácie, balíčky?)  mesiacov za cenu ?? €. Žiadne ďalšie poplatky prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia neplatí. Cena za prezentáciu sa skladá z fixnej zložky tzv. zriaďovacieho poplatku (70% ceny za prezentáciu) a tzv. variabilnej zložky, dĺžka trvania prezentácie (30% ceny za prezentáciu. Po vyplnení registračného formulára prevádzkovateľom/majiteľom ubytovacieho zariadenia a po zaplatení príslušnej čiastky, bude klientovi vystavená faktúra a odoslaná elektronicky na fakturačnú adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári. Spoločnosť Sorger s.r.o. nenesie zodpovednosť za problémy, ktoré vzniknú uvedením nesprávnych či neúplných údajov klientov. Úhrada ceny za prezentáciu je podmienkou poskytnutia služby.

 

Ukončenie spolupráce zo strany ubytovacieho zariadenia, garancia vrátenia peňazí
Používateľ/klient portálu môže ukončiť spoluprácu so spoločnosťou Sorger s.r.o. na konci predplateného obdobia a to e-mailom v posledný mesiac platnosti prezentácie. Na žiadosť ubytovacieho zariadenia je možné spoluprácu ukončiť aj pred vypršaním predplateného obdobia, čím zariadeniu nevzniká nárok na vrátenie peňazí ani na náhradu škody. V prípade, že dané ubytovacie zariadenie malo z portálu 0 rezervácií, správ, otázok, e-mailov alebo telefonátov, spoločnosť Sorger s.r.o. vráti celú sumu za danú prezentáciu majiteľovi resp. prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia a to do 30 dní od požiadania???. Pri duplicitnej platbe spoločnosť Sorger s.r.o. automaticky predlžuje prezentáciu o dané obdobie. Ak však klient požiada o vrátenie duplicitnej platby, vráti sa mu späť platba ponížená o spracovateľský poplatok ?? EUR bez DPH. Daný poplatok je účtovaný z dôvodu časovej náročnosti a prácnosti pri spracovaní danej žiadosti.

 

Ukončenie služieb v katalógu / na portáli zo strany spoločnosti

Spoločnosť Sorger s.r.o. si vyhradzuje právo zamietnuť alebo zrušiť registráciu zariadenia bez udania dôvodu. V prípade platenej registrácie sa spoločnosť zaväzuje vrátiť vynaložené prostriedky za prezentáciu majiteľovi ubytovacieho zariadenia. Taktiež môže kedykoľvek upraviť alebo v prípade technickej údržby prerušiť poskytovanie služby alebo materiálov, uvedených na portáli a to s adresovaným oznámením alebo bez neho a nenesie voči klientovi ani žiadnej tretej strane akúkoľvek zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia. Spoločnosť Sorger.sk s.r.o. môže monitorovať prístup na portál a po ukončení týchto podmienok ste povinný bezodkladne zničiť akékoľvek stiahnuté alebo vytlačené materiály.

 

Ochranné známky a logá, obmedzená licencia

Pokiaľ nie je tu uvedené inak, žiadne z materiálov sa nesmú kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami, bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Sorger, s.r.o. alebo poskytovateľa tretej strany. Taktiež nie je dovolené odzrkadľovať materiály, obsiahnuté na tejto webovej stránke, na žiadnom inom serveri bez predchádzajúceho výslovného písomného povolenia spoločnosti Sorger, s.r.o.. Akékoľvek neoprávnené používanie akýchkoľvek materiálov, obsiahnutých v tomto katalógu, porušuje zákony o autorskom práve, zákony o ochranných známkach, a predpisy o ochrane súkromia a o osobných údajoch.

Všetky materiály použité na portáli, informácie, logá, obrázky, videá, grafiky, dokumenty, produkty, zvuky, internetové rozhranie a software poskytla na publikovanie spoločnosť Sorger, s.r.o., alebo jej obchodní partneri, alebo klienti portálov, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti Sorger, s.r.o.. Jednotlivé prvky webovej stránky sú chránené autorskými zákonmi, a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkovo ani čiastočne. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločností, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov.

 

Linky na stránky tretích strán

Portál www.sorger.sk môže obsahovať linky na webové stránky, ktoré sú riadené stranami inými ako spoločnosťou Sorger s.r.o. Spoločnosť preto nezodpovedá a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto stránok tretích strán. Sorger s.r.o. poskytuje tieto linky klientom iba na uľahčenie orientácie, pričom začlenenie akejkoľvek linky neznamená schválenie stránky uvedenej linky spoločnosťou. Pred používaním takýchto webových stránok je prevádzkovateľ/majiteľ ubytovacieho zariadenia povinný oboznámiť sa s politikou, ktorá je uvedená na takýchto stránkach, týkajúcou sa ochrany súkromia a iných náležitostí. Je zodpovednosťou, aby klienti podnikli opatrenia na zabezpečenie toho, že nič, čo si pre vlastné potreby vyberie, neobsahuje vírusy ani iné položky deštruktívnej povahy.

 

Zodpovednosť za prezentovane informacie.

Používateľ/klient nesie zodpovednosť za správnosť ním poskytnutých údajov, materiálov, textových, grafických i iných, za ich pravdivosť, právnu i morálnu nezávadnosť, ako i z hľadiska oprávnenia na ich použitie a zaväzuje sa nahradiť všetku škodu a ujmu spoločnosti Sorger s. r. o., ktoré ktorá je vznikne v dôsledku narušenia tejto zodpovednosti používateľom/klientom. Používateľ/klient udeľuje spoločnosti Sorger s. r. o. oprávnenie používať poskytnuté údaje a materiály na účely plnenia záväzkov z tejto zmluvy.

Spoločnosť Sorger, s.r.o. neposkytuje žiadne prehlásenia, záruky, istoty ani podmienky, s ohľadom na kvalitu, vhodnosť, pravdivosť, správnosť alebo úplnosť žiadnych materiálov, uvedených na webovej stránke alebo akejkoľvek inej stránke či inej webovej stránke, na ktorú je odkaz na tejto webovej stránke. Zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovania. Za pridané informácie a fotografie v prezentáciách ubytovacieho zariadenia zodpovedá v plnom rozsahu prevádzkovateľ/majiteľ (registrovaný člen), ktorí ich pridal.

 

Obmedzenie zodpovednosti a dodržiavanie právnych noriem

Ak ubytovacie zariadenie nie je spokojné so službami nášho portálu, môže jeho používanie ukončiť. Spoločnosť Sorger s.r.o. však nezodpovedá za žiadne škody, ktoré budú spôsobené ubytovaciemu zariadeniu v dôsledku používania, úprav, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania materiálov alebo používania či nemožnosti používať tento portál. Taktiež, v žiadnom prípade, spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody (najmä stratu zákazky, výnosov, zisku, používania, údajov alebo iných ekonomických výhod), a to bez ohľadu na to, ako k nim dôjde, či už konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných v tomto katalógu alebo v súvislosti s ním, a to i v prípade, kedy bola spoločnosť Sorger s.r.o. vopred poučená o možnosti vzniku takejto škody. Ubytovacie zariadenie má výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s týmto portálom, pričom nie je oprávnené uplatniť si nárok voči spoločnosti Sorger s.r.o. v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov. Ubytovacie zariadenie sa zaväzuje, že odškodní spoločnosť Sorger s.r.o. a nebudete si uplatňovať u spoločnosti žiadne nároky, vyplývajúce z používania tohto portálu alebo súvisiace s ním. Účinnosť týchto obmedzení je výslovným predpokladom používania tohto katalógu. Používateľ/klient je pri využívaní služieb portálu povinný dodržiavať všetky právne normy. V prípade ich porušenia alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ portálu poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľovi oprávneným orgánom.

 

Ochrana osobných údajov.

Spoločnosť Sorger s. r. o. je na účel plnenia tejto zmluvy oprávnená v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov získať a spracovať osobné údaje používateľa/klienta, jeho štatutárnych orgánov či kontaktných osôb, ktoré mu budú oznámené v nasledovnom rozsahu:

  • meno a priezvisko
  • trvalé bydlisko
  • dátum narodenia
  • telefónne číslo
  • emailová adresa

a tieto osobné údaje použiť na účely plnenia tejto zmluvy, účtovania o plnení a archiváce podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov.

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky sa spravujú a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a na základe voľby zmluvných strán sa spravujú Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie bude vykonané v najväčšom možnom rozsahu a zostávajúce ustanovenia budú i naďalej plne platné a účinné. Názvy slúžia iba na referenčné účely a žiadnym spôsobom nedefinujú, neobmedzujú, nevykladajú ani nepopisujú rámec ani rozsah daného odseku. Nekonanie z našej strany v súvislosti s porušením prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia prípadne porušením iných osôb nás nezbavuje práva konať v súvislosti s následným alebo podobným porušením. Okrem dohôd a podmienok, uvedených na webovej stránke, tieto podmienky uvádzajú celé dojednanie a dohodu medzi nami v súvislosti s predmetom týchto podmienok.

 

V Poprade, dňa 7.5.2020.

 

                                                                                              Sorger s. r. o.