Planetária a observatória v Bratislavskom kraji

AGO observatoř Modra - Piesok

Mapa
Bratislavský kraj - Modra
Astronomické a geofyzikální observatoř Univerzity Komenského je vědeckovýzkumným a vzdělávacím pracovištěm Katedry astronomie, fyziky...